Често задавани въпроси

За да заявиш консултация, е нужно само да се свържеш с нас по един от следните начини:

  Онлайн: Предоставяме ти възможност да получиш изцяло онлайн най-добрата за теб оферта, без да посещаваш наш офис. Попълни формата за запитване или пиши в чата на сайта ни. Ще получиш незабавен отговор и съдействие от наш кредитен специалист.
  Телефон/Имейл: Обади се на 02 494 21 84 или изпрати имейл до [email protected], като посочиш желан размер на кредита, срок за погасяване и друга информация, която смяташ, че ще ни бъде полезна. Ще получиш професионален отговор и индикативна оферта за кредитиране до няколко часа.
  В офис: Заповядай в нашия офис в гр. София, бул. „Черни връх“ №32, вх. А. Препоръчително е първо да уговориш по телефона ден и час за среща.

Кредитното консултиране обхваща целия процес на намиране на желаното финансиране. Добрият кредитен консултант е твой личен експерт, асистент, доверен партньор и ментор от началото до финалното усвояване на кредита.

За теб нашата услуга е напълно безплатна, комисиони получаваме само от банките и финансовите институции, с които си партнираме.

Когато търсиш кредит, е важно предварително да си наясно:

  от каква сума имаш нужда и за каква цел
  каква месечна вноска можеш да си позволиш
  за какъв срок би искал да изплатиш кредита

Ако търсиш кредит за покупка на жилище, трябва да си наясно също:

  каква максимална сума си готов да платиш за имота
  каква част от тази сума можеш да заплатиш със собствени средства и каква част би искал да получиш като кредит

Максималният срок за погасяване, който повечето банки предлагат е 35 години, но този срок варира в зависимост от възрастта на кредитоискателя. От срока на кредита зависи месечната погасителна вноска, като те са в обратна зависимост – изборът на максимален срок означава най-ниска месечна вноска.

Вноската по кредита трябва да бъде много добре подбрана според твоя бюджет. Тя не трябва да ти тежи, но ако имаш възможност – избери по-кратък срок, защото това ще намали крайната цена на кредита ти.

Намираме гъвкави варианти за погасяване в зависимост от твоите възможности:

  Първоначален гратисен период с нулеви вноски, следван от равни месечни вноски (важи само за някои видове кредит)
  Погасяване на равни месечни вноски за целия срок (анюитет)
  Погасяване с намаляващи вноски

При анюитетен погасителен план месечните вноски са равни през целия период на погасяване на кредита. Първоначалните вноски при намаляващ погасителен план са по-високи, отколкото при погасителен план с анюитетни вноски.

Предимство на анюитетните вноски е, че всеки месец вноската е една и съща и дава възможност за максимално финансиране според дохода, а на намаляващите вноски е, че през първите години на кредита се погасява по-голяма част от главницата, което води до по-ниско крайно оскъпяване на кредита.

Плаващата лихва е променлива – тъй като тя следва определен пазарен индекс (LIBOR, EURIBOR) или избран от съответната банка референтен (базов) лихвен процент (РЛП), чиято стойност може да се покачи или да спадне следствие на промените в икономическата обстановка.

Фиксираната лихва е една и съща за целия или част от периода на кредита. При използването на кредит с фиксирана лихва си гарантираме предвидимост на плащанията по кредита, които оставят без промяна, независимо от икономическите промени, за договорения период.

Повечето банки избират или определят свой референтен лихвен процент следващ даден пазарен индекс (в повечето случаи EURIBOR за кредити в евро, РЛП за кредити в лева и пр.), който заедно с фиксирана надбавка образува лихвените проценти по различите кредити.

Не бива да забравяме, че лихвата по кредита е само един от неговите компоненти и основен критерий за сравнение на цената на кредита си остава ГПР /годишния процент на разходите/.

Когато избираш валута на кредита трябва да вземеш под внимание два основни фактора:

1. Валутата на доходите ти – когато валутата на задълженията се различава от валутата на доходите ти има валутен риск. Ако кредита е във валута различна от лева или евро, валутният риск е още по-висок.

2. Различната цена на кредита в различните валути. Върху цената на кредита отражение оказва не само лихвения процент, но и съпътстващите разходи за покриване на валутно-курсови разлики, както и промените в стойността на валутата спрямо лева. Ето един пример: Изтеглил си кредит за 10 000 швейцарски франка, когато курсът спрямо лева е бил 1,5 лв. за един швейцарски франк. След време валутата поскъпва и курсът вече става 2 лв за един франк. В този случай сумата, която трябва да върнеш, без да изчисляваме лихвата и другите разходи, автоматично скача на 20 000 лв.

Ние препоръчваме да не рискуваш и да изтеглиш кредит във валутата на доходите си.

В повечето случаи ипотечните кредити за покупка на недвижим имот се отпускат в лева или евро. А потребителските – в лева.

Наш кредитен специалист ще ти предостави списък с необходимите за кандидатстване документи. Видът на документите зависи основно от вида на кредита. Единствено при ипотечните кредити с обезпечение има малко повече документация, която трябва да се предостави. Ние работим с облекчени административни процедури за нашите клиенти и съдействаме, ако нещо не ти е ясно от къде да си извадиш даден документ.

В случай че са налице обстоятелства, които затрудняват връщането на кредита, трябва при първа възможност да се свържеш с нас, за да обсъдим вариантите за действия. Ще обсъдим най-подходящата за страните стратегия.

Всяко просрочие по кредитно задължение (вкл. кредитна карта, овърдрафт, лизинг, стоков или бърз кредит), което допуснеш за период, надхвърлящ 30 дни, оставя информация в Централния кредитен регистър за период от 5 години и е възможно да попречи на одобряването на следващ кредит, за който кандидатстваш от банка.

Централният кредитен регистър е информационна система за кредитната задлъжнялост на обслужваните от банките и небанковите финансови институции лица, организирана и поддържана от БНБ.

Ние намираме гъвкави решения за финансиране на нашите клиенти независимо от кредитната история или липсата на доказуеми доходи чрез вариант за небанков кредит срещу ипотека.

Според чл. 19, ал. 1 от Закона за потребителския кредит, годишният процент на разходите е показател, който изчислява общите разходи по кредита, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисионни, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези дължими на посредници за сключване на договора), изразени като годишен процент от размера му. Годишният процент на разходите не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република България. Максималният годишен лихвен процент на разходите, който може да се приложи, към днешна дата е 49,99 %.

За да отговорим на всичките ти въпроси, се свържи с нас на телефон 02 494 21 84, пиши ни на имейл [email protected] или ни пиши в чата на сайта.