Политика за поверителност

Защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение и бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства обработваме личните данни, които клиентите, сътрудниците, партньорите и доставчиците (общо наричани още Субекти на данни) предоставят чрез сайта, писмено или по друг начин, във връзка с предлаганите от Дружеството продукти и услуги или с цел разглеждане на възможността за предоставяне на такива услуги.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет-сайт и услуги, потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте запознати с нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб-сайт и всички услуги, предоставени от нас. Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Моля да се запознаете с информацията в настоящия документ и при въпроси можете да се обърнете към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу.

Кой обработва Вашите данни

Вашите данни се обработват от кредитен посредник “БенчМарк Кредит“ АД (“Дружеството”) ЕИК 206138444, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Вискяр планина №19, ет.2. “БенчМарк Кредит АД“ АД е Кредитен посредник, вписан в Регистъра на БНБ по чл. 51 от ЗКНИП под № BCI000075/2020 г.

Вид, цел и основание на обработката на личните данни

Събираме и обработваме следните групи лични данни:

1. Относно физическата идентичност на лицата – имена и лични данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка, имейл адрес и др.).

2. Относно имуществено състояние и социална идентичност на лицата – данни за доходи и социално положение; данни относно семейното положение на лицето, брой членове на семейството в т.ч. деца до 18 години (данните се събират при необходимост от установяване на доходите, с оглед изготвяне на анализ за финансовите възможности на лицето); данни относно професионален статус, образованието и допълнителната квалификация на физическото лице; данни относно имотното и финансово състояние на физическото лице, участието и/или притежаването на дялове или ценни книжа в дружества и др. (данните се предоставят от физическото лице при подадено от него или представлявано от лицето юридическо лице искане за финансиране, с оглед оценка на кредитоспособността на лицето, установяване на финансовото състояние и платежоспособност на съответното лице).

3. Относно икономическата идентичност – данни относно имотното и финансово състояние на физическото лице, участието и/или притежаването на дялове или ценни книжа в дружества и др. (данните се предоставят от физическото лице при подадено от него или представлявано от лицето юридическо лице искане за финансиране, с оглед оценка на кредитоспособността на лицето, установяване на финансовото състояние и платежоспособност на съответното лице).

Може да събираме лични данни в процеса на наблюдение на технологичните ни средства и услуги, включително имейл комуникация, изпратена от и до нас или като използваме технологии, наречени „бисквитки“, включително за локацията Ви с Ваше разрешение, за да Ви укажем най-близкия наш офис. За да научите, какви бисквитки използваме и начина, по който може да ги управлявате, моля, запознайте се с Политиката за използване на „бисквитки“.

Дружеството не събира, не обработва и не съхранява лични данни на физически лица, представляващи специални категории лични данни като данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, сексуална ориентация, религиозни или философски убеждения и други подобни.

Обработваме данните за следните цели:

1. За изпълнение на договор или за нуждите на преддоговорни отношения:

 • установяване на самоличността;
 • управление и изпълнение на заявките на клиента за продукти или услуги;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор;
 • изпращане с куриерски услуги на преддоговорна информация и проект на договор и други свързани документи;
 • анализ на кредитната история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща за клиента оферта;
 • извършване на кредитна оценка за оценка на заявката на клиента за предоставяне на услуги;
 • индивидуализация на страна по договор;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • уведомление за продуктите и услугите, изпращане на уведомления или отговори на подадени молби, искания, жалби, предложения, но само доколкото са свързани с ползвани или предстоящи за ползване от клиент услуги и/или продукти, както и във връзка с реализиране на договорни взаимоотношения с посредници, агенти, сътрудници, доставчици и партньори;

2. За изпълнение на нормативни задължения

 • Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП);
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и др.;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите във връзка с производства по проверки и жалби;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

3. За легитимни цели:

 • индивидуализиране на клиента с цел предоставяне на услуги по кредитно и брокерско посредничество;
 • за извършване на основен анализ на данните с цел индивидуализиране на предлаганите услуги към конкретните потребности на клиента;
 • съвет за конкретен кредит и/или брокерско посредничество;
 • извършване на предварителна оценка на кредитоспособността на клиента;
 • индивидуализиране на посредник, агент, сътрудник, доставчик или партньор като страна по договор и във връзка с осъществяване на разплащания.

Ако обработваме данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от Субекта на данни писмено на адреса на управление на Дружеството или на поща: [email protected]

На кого можем да разкрием Вашите данни

При осъществяването на дейността си, не разкриваме личните Ви данни, освен ако предоставянето на определена информация не е задължително по закон, или за изпълнение на сключения помежду ни договор или възложената услуга – в тези случаи можем да предоставим лични данни на финансовата или банкова институция, пред която кандидатствате за кредит и/или за целите на изготвяне на оферта. При извънредни обстоятелства е възможно да предоставим Ваши лични данни на компетентни публични органи и/или надзорни органи в производства пред тях, или на друго лице, когато се изисква от нас по закон.

В определени случаи от нас се изисква да разкриваме информация: в изпълнение на съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение; въз основа на споразумение между нас и друг/и администратор/и или обработващ/и на лични данни, в съответствие с изискванията на действащото законодателство; при дадени от Вас инструкции или инструкции на лице, упълномощено от Вас.

Изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни или които могат да ги получат от наше име, да гарантират тяхната поверителност и да ги управляват съгласно законовите изисквания.

Не разкриваме лични данни на трети лица извън разкриването им с цел предотвратяване на измами и/или оценка на кредитоспособност. Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

 • лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;
 • лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти;
 • лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му от клиенти.

Ние не извършваме предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

Как защитаваме Вашите данни

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от нас само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили, са точни, коректни и актуални.

Прилагаме организационни, физически и технологични мерки, за да гарантираме сигурността на данните. Приели сме необходимите вътрешни политики. Служителите ни са запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването е сведено до минимума данни, необходим за постигане на съответните цели.

Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:

 • гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;
 • вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки, за да се гарантира сигурността на обработването;
 • технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Принципи, съблюдавани при обработване на лични данни

При обработването на събраните лични данни ние се ръководим от следните основни принципи, с цел да се гарантират Вашите права:

1. Законосъобразност, доброволност и прозрачност

Личните данни се обработват от нас въз основа на правни основания, предвидени в чл. 6 от Регламента и в съответствие с цялото действащо законодателство, като съблюдаваме да не бъдат засегнати по негативен начин физическите лица, чиито данни се обработват и в съответствие с морала и добрите нрави. Всички лични данни, които обработваме са ни предоставени изключително по доброволен начин и в настоящата Политика изрично указваме на нашите служители и клиенти правата, които имат във връзка с предоставяне на личните си данни, за всички мерки, които сме предприели за осигуряване на поверителността на данните, за целите и правилата за обработването им.

2. Ограничение на целите

Личните данни се обработват само за конкретни, предварително определени цели, заложени в настоящата Политика, индивидуалните договори, Общите условия на дружеството за финансов лизинг или заем, и съобразно изразено писмено съгласие на лицето, предоставило личните си данни.

3. Свеждане на данните до минимум

В работата си по събиране на лични данни се стремим и събираме само данни, които са достатъчни за постигане на целта, за която се събират.

4. Точност

Личните данни, които събираме, обработваме и съхраняваме, поддържаме в актуален вид като при всяка настъпила промяна, за която сме уведомени от лицето, извършваме корекция в съответните регистри и база данни и уведомяваме третите лица, на които са предоставени тези данни за извършената корекция.

5. Ограничение на съхранението на данни

Съхраняваме личните данни за срокове, съобразно целта, за която са събрани и предвид нормативно определените срокове за съхранение. Следваме принципа, че данните се съхраняват и обработват само докато това е необходимо. При отпадане на необходимостта от обработване на данните за целите, за които са събрани, ще унищожим или заличим тези данни.

6. Цялостност и поверителност

Личните данни на лицата се обработват и съхраняват от нас по начин, който гарантира високо ниво на сигурност, включително защита срещу случайна загуба, срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, унищожаване или повреждане, чрез прилагане на подходящи технически или организационни мерки. Личните данни в Дружеството се съхраняват при осигурени строги мерки за защита, в обезопасена софтуерна среда. Дружеството води отчетност за всички регистри относно дейностите по обработване на лични данни.

Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Спазваме принципа, че личните Ви данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Ако данните се обработват на основание искане за кандидатстване за отпускане на кредит – за максимален срок от една година от подаване на искането за кандидатстване за отпускане на кредит, ако искането не бъде одобрено.

Когато данните се обработват на основание сключен договор за кредит, съхраняваме данните Ви, за срок до прекратяването на договорното правоотношение и за срок от 10 години след годината на прекратяване на правоотношението, при отчитане на сроковете за съхранение на счетоводна информация.

При определени обстоятелства, ако от нас се изисква по-дълъг срок на съхранение по закон, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период. Когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи то продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

Какви са Вашите права

Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:

1. Право на информация: като субект на лични данни, Вие имате право да получите информация за обработката на личните Ви данни, включително, но не само за целите, сроковете и основанията, за получателите и категориите получатели на лични данни и други. Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте, се използват с цел създаването на подходящ “профил” за Вас и имат за цел да предотвратяват измами. Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

2. Право на достъп: Имате право да получите от нас потвърждение дали данните Ви се обработват и ако това е така, да получите копие от данните и информация относно обработването. Моля имайте предвид, че за допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи. Право на коригиране : Ако данните Ви са непълни или неточни, имате право да поискате тяхното коригиране.

3. Право на ограничаване на обработването: В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.

4. Право на преносимост: Имате право да получите личните Ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, доколкото обработването се извършва по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие.

5. Право на оттегляне на съгласието: Ако обработването се основава на Вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време.

6. Право на възражение: Имате право да възразите пред Дружеството срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните Ви данни няма да се обработват занапред. Винаги може да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и в този случай ще прекратим обработването незабавно.

7. Право на жалба: Ако прецените, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на действащото законодателство, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

8. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите, в които данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани; ако оттеглите своето съгласие, в случай че обработването се основава на него; ако упражните правото си на възражение; и др.

Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени и при наличие на законово основание за обработване, някои от тях могат да са неприложими, напр. ще можем да променим, ограничим или заличим личните Ви данни само до степента, реда и начина, по които сме длъжни да ги запазим поради регулаторни или правни изисквания.

Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Вашите лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви.

Как можете да упражните своите права

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информирани в рамките на първоначалния срок от един месец.

Свържете се с нас

При въпроси и искания във връзка с обработването на Вашите лични данни, молим да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данните на адрес гр. София, ул. Вискяр планина №19, ет.2, или на имейл [email protected]